Infobrochure St. Pieter Orsmaal

de witte kapel’

De huidige witte kapel zou door Jan Lowet ( V 1783 en begraven in de kerk van Orsmaal ) gebouwd zijn.

Door de mensen werd zij " Smedskapel" genoemd.

Het is een achthoekig gebouw met een mooie omlijsting van de toegangsdeur in blauwe steen.

witte kapel.jpg

In het archief van de gemeente staat over deze kapel geschreven:

"De kapelle onlangs nieuw opgebouwd staande onder Orsmaal, ligt bij het huys van François Linaer,tot denwelcken onderhoud
sullen dienen en besteed worden de inkomsten van omtrent 97 roeden bos, gelegen onder Neerlinter-Ransberg, reegenoten Hecking-Cleeren.

En den overschot, indien er zich bevindt, zal moeten geemployeert worden tot lesen van missen voor de sielen van mij, testateur,
van wijlen mijn broeder Françiscus Lowet. Ik versoeck en magtig de Eerweerdige Heren, Pastors van Orsmael ,
de uytvoering van desen last te besorghen en bij nood te eysschen.

St.Pieter Orsmaal Onthaalbrochure 2007
De kerk ligt onder verdenking.
Zware verdenkingen: zij is te oud te stroef,
te achterlijk voor deze tijd.
Zij is te wereldvreemd, te mannelijk ook,
te rechts of te averechts.
Verdenkingen die ergens altijd hard te maken zijn.
En toch hou ik van die kerk.
Om de vele momenten dat ik die kerk anders ervaar.
Misschien omdat ik haar van binnenuit mag beleven.
Als ik zoveel lieve mensen bezig zie,
hoe zij tijd nog moeite sparen,
in werkgroepen allerhande,
in zorg voor de gemeenschap,
als was het voor hun eigen gezin.
Dan zeg ik : die kerk is niet oud.
Zij is durvend, zij berekent niet
zij is jong!!
Zo rijk als de toekomst zal zijn
aan technologie en vrije tijd,
zo arm zal ze zijn aan zingeving.
Dat soort armoede is niet op te vullen
met de opgeblazen figuren van Euro-Disney
of met een overaanbod van sportevenementen.
Meer dan ooit zullen mensen op zoek gaan
naar de diepste grond van hun bestaan.
Laat er dan mensen opstaan, die een antwoord geven
eenvoudig en helder in woord en daad.
naar Manu Verhulst

I.- De St. Pieterskerk

De eerste kerk werd in Orsmaal gebouwd onder Godfried met den Baard, graaf van Leuven (1106-1132), op grond van de Hertog van Brabant.

De heren van 'Ten Steen' hadden als opvolgers van de Hertog van Brabant, het begevingsrecht van de pastorie.

De abdij van Ramée, in de buurt van Orp, en de ridders van Chantrain, Walsbergen, waren als tienden-heffers verplicht de kerk te onderhouden.

Einde van de XXIII eeuw was de kerk zo vervallen dat ze een grondige renovatie kreeg in 1502. In de godsdienstoorlogen, 1609,
werd het tabernakel vernield door de Hollanders.
De kerk geraakte terug in verval tot ze in 1635 door het Frans-Hollandse leger afgebrand werd.
Pas in 1647 zou pastoor-deken Devillers die voorlopig in Gussenhoven verbleef, beginnen met de renovatie die pas voltooid was in 1687.

In 1737 brandde de toren af en de kerk was zo beschadigd dat er besloten werd een nieuwe te bouwen.
In 1765 werden de werken aangevat. De toren was 20 m. hoog met daarop een spits van 8 m.,
de beuk bestaat uit drie en het koor uit twee vakken, en een kleine sacristie. De vensters, in 1801 door een stormwind uitgerukt,
werden vernieuwd in 1802. Behalve twee vensters in het koor die dicht werden gemetseld. In 1817 bouwde de firma Rames uit
St.Truiden de mooie koepel boven het hoogkoor.
In 1937 brandde het eikenhouten hoogaltaar af. Het nieuwe marmeren is een werk van beeldhouwer Uytvanck van Leuven.
De laatste schildering dateert van 2002 en in 1996 werden de gevels gerestaureerd.

II.- Het parochiecentrum.

In het begin van vorige eeuw werd er door de gemeenschap, op grond daartoe ter beschikking gesteld door enkele vrome zielen,
een meisjesschool en klooster gebouwd.

De Zusters Annunciaden van Heverlee werden bereid gevonden les te geven . Tot in de jaren '50 groeide de school gestadig.
Toen echter het lager onderwijs de hoogste graadklas,
waar huishoudkunde gegeven werd, moest laten vallen, en de grote scholen uit de omgeving meer concurrentie boden, slonk het aantal leerlingen.
In 1971, toen de zusters terug naar Heverlee verhuisden, kwam de school terug onder het beheer van de gemeenschap.

Het klooster werd ter beschikking gesteld van 'Moeke', Mevr. Peremans Lisette die er een tehuis uitbaat voor een twaalftal geplaatste kinderen
nml.Home Levenslust',


Drie klassen werden omgevormd tot een vergaderlokaal en een kleine zaal. Een kleuterklasje werd behouden, daar we van oordeel zijn
dat kinderen van drie tot zes jaar, beter in eigen omgeving naar school gaan. In 2006 werden er trouwens enkele nieuwe lokalen bijgebouwd.

De gemeente heeft een speelpleintje aangelegd, op het grasveld aan het parochiecentrum, dienstig voor alle kinderen van het dorp.
Recht tegenover het centrum, waar het in verval geraakte kerkje van Gussenhoven stond, staat nu een gemetselde boog met daarin
verwerkt de vroegere toegangspoort van de kerk. Poort die afkomstig ie van de abdij St Trudo te St.Truiden.

Het centrum staat nu open voor al de verenigingen die aangesloten zijn bij de gemeenschapraad. Ook als lokaal voor familiebijeenkomsten,
feestelijke gebeurtenissen, en als ontmoetingsplaats bij begrafenissen heeft het al veel dienst bewezen.

III.- De gemeenschap

Liturgische diensten

- Zaterdag 19.00 u in de kerk

voor :

 • Doopsel
 • huwelijk
 • begrafenis
 • berechting
 • misintenties

kan u zich wenden tot

E.H. Guy Goris, diaken op rust
3 de Regiment Lansiersstraat 64
3350 Linter 011 / 78.13.28
g.goris@skynet.be

of

Fedratiesecretariaat
Markt 2
3440 Zoutleeuw 011 / 78.11.07

Gebeurtenissen, activiteiten, informatie uitnodigingen in onze of naburige gemeenschapen

Dat vindt u in “Kerk en Leven”

Voor abonnering :

IV. De organisaties

A.- De Kerkfabriek

De kerkfabriek is een openbare instelling onder voogdij van het Bisdom en de Bestendige
Deputatie, met als taak te voorzien in de materiële behoeften voor de uitoefening van de eredienst in een gemeenschap.
Zij beheren de eigendommen van de kerk en de gelden die hen rechtens toekomen uit omhalingen, offer en liturgische diensten.

Tevens zijn zij verantwoordelijk voor een woonst voor de bedienaar van de eredienst, en voor de kosten die voortkomen uit de
verkondiging van het geloof. ( o.a. catechese)

De leden

Van rechtswege : Guy Goris , Diaken op rust

Verkozen :

 • Rita Colpaert, schatbewaarder
 • Theo Ulens, voorzitter
 •  

Onze mooie verzorgde kerk, de conservatie van onze kunstschatten, dit alles is de zorg van onze kerkfabriek.

- Dit jaar nog hebben we de pastorie gerenoveerd en ter beschikking gesteld van het 3 DE Regiment Lansiers om er een museum
in onder te brengen.

De keuken en de bovenste verdieping blijven echter voorbehouden voor de kerkfabriek en gemeenschap.

B.- De PSVO ploeg

 

De leden

 • Guy Goris , pastoraal verantwoordelijke
 • Annie Matterne, verantwoordelijke missies
 • Dumon Karel ,moderator,verantwoordelijkecentrum
 • Sevenants Willy, secretaris
 • Foriers Hilde, feesten en vieringen
 • Filip Wijnants , schatbewaarder

 

In onze gemeenschap zit een grote verscheidenheid aan diensten, daartoe werden werkgroepen opgericht.

C. Werkgroep catechese :

Verantwoordelijke + vieringen :

 • Mia Ulens

Eerste communie :

Vormselcatechese :

D. Werkgroepen Liturgie :

Gebedsleiders : Guy Goris, Mia Ulens, Rita Colpaert

Gebedswaken:

Organisten : Hélène Coosemans

Volwassenkoor : Mia Polleunis, voorzitster

het koor telt tien leden

Lektorengroep : Guy Goris

deze groep telt twaalf leden

Bedevaarten : Willy Sevenants

Een goede catechese en een verzorgde liturgie zijn de basis van ons gelovig samenkomen.

E. Gemeenschaps Bewegingen

- Zieken en bejaarden : Ziekenzorg:

 • Rosa Grené voorzitter,
 • Marie-Jeanne , schatbewaarder,
 • Mia Polleunis, secretaresse
 • en 12 ziekenbezoekers.

Zij onderhouden contacten met de zieken, eenzamen en bedlegerigen van onze gemeente.

 

Een groep jongeren en volwassenen die op een professionele manier toneel brengen.,

Alle veertien dagen, op Dinsdag, komen zij samen in het centrum, voor een ontspannende namiddag.

- Vrouwenbeweging : K.V.L.V:

 • Ginette Hendrickx,
 • en negen bestuursleden

Het bestuur organiseert diverse ontspannende, amusante en interessante vormende activiteiten
zoals turnen, kooklessen, bloemschikken, naaien, uitstappen

- Mannenbeweging : Landelijke Gilde :

Zij animeren, onderhouden tradities en zorgen voor sociale kontakten in de gemeente

F. Andere verenigingen

“’t Waterslot”: vereniging voor (aspirant) wijnmakers en brouwers

 • Deroye André, voorzitter

- Voetbalclub S.C.Orsmaal

 • Henot Emiel, voorzitter
 • Henot Gunther, secretaris

De enige sportvereniging in Orsmaal, speelt in vierde provinciale en heeft heel wat supporters

G. Sacramenten en gebedsmomenten

Doop :

Gebeurt, na aanvraag van de ouders, in de kerk. Voor voorbereiding, afspraken en viering: Guy Goris

Eerste communie

Wordt voorbereid door Lien Vanrijkel, in een catechese voorafgegaan door een oudervergadering
Viering: Zaterdag, na Hemelvaart, om 18.00 u, gevolgd door een receptie voor communicanten en familie. 

Vormsel

Er wordt 1 jaar catechese gegeven ter voorbereiding  van de Plechtige Communie en het Vormsel.
Het vormsel wordt gevierd in onze gemeenschap op zaterdag voor O.H.Hemelvaart om 18 uur,
gevolgd door een receptie in het parochiecentrum.

Huwelijk

Gelieve u liefst zes maanden vooraf te melden bij Guy Goris. Dan kunnen de nodige schikkingen getroffen worden voor
het in orde brengen van het dossier, de ondertrouw en de viering zelf. 

Zieken en bejaarden

Ziekencommunie : indien gewenst wordt de communie gebracht op de eerste zondag van de maand en rond de grote feestdagen.
Contact nemen met Guy Goris

Sacrament van de zieken

Het is een ontroerend genademoment voor alle aanwezigen, vooral wanneer de zieke klaar bewust kan deelnemen aan de
ontmoeting met de genezende en troostende Heer.
De vroegere opvatting van sacrament voor de stervenden is gelukkig omgeslagen in sacrament ter ondersteuning van de zieken

Overlijden

Op de vooravond van de begrafenis houden wij, indien gewenst, een gebedswake om 19.00 u.
De uitvaartliturgie heeft plaats op de volgende dag om 10.00 u.

Op Allerheiligen, in de namiddag, houden wij een sfeervolle gedachtenisviering voor alle parochianen die het voorbije jaar overleden zijn. 

Meimaand

KRUISDAGEN

Elk jaar de derde vrijdag van mei houden wij onze kruisdagen met tractorwijding.
Er komt telkens een enthousiaste groep jonge boeren met hun tractors een lange processie vormen door heen de velden.
Deze worden, gedurende de processie gezegend . Bij aankomst worden de tractoren, één voo één gezegend.

Op 1 Mei om 18.00 u is er een bedevaart naar " het Eikske ", een veldkapel in het Zwartveld.

In de Meimaand gaan we naar Scherpenheuvel. De afstand bedraagt 26 Km. Je kan deze afleggen te voet, per fiets of met de wagen.
Gedurende het ganse jaar staat de "Witte Kapel", rechtover get gemeentehuis, en ‘Suskeskapel” op de hoek van de Paardskerkhofstraat
de ganse dag open voor mensen die eens willen tot rust komen bij O.L.Vrouw. 

Kerkelijke hoogdagen:

Kerstmis :

Elk jaar hebben we een sfeervolle viering om 20.00 u in onze kerk, gevolgd door een gezellige babbel met koffie en versnaperingen

Pasen :
op paasdag, na de viering van 10.00 uur, komen alle kinderen onder de 12 jaar paaseieren rapen.
Een organisatie van de Landelijke Gilde

Allerheiligen :

in de namiddag: gebedswake verzorgd door onze Gebedsleiders ter herdenking van onze
medeparochianen die ons voorgingen naar de Heer

Andere manifestaties

-Nieuwe inwoners : om de twee à drie jaar worden deze uitgenodigd op een mooie kennismakingreceptie aangeboden door
de PSVO ploeg in samenwerking met de verenigingen

-Opvoering: Begin november geven de Jetokes een hoogstaande toneelopvoering onder professionele begeleiding
-In het voorjaar: ziekendag verzorgd door onze ziekenzorgkern, voor onze zieke en bejaarde mensen,

-Barbecue : in de maand Juni gaat er een jaarlijkse barbecue door, in het centrum,

-Restaurantdag : November: jaarlijkse restaurantdag

-Gepensioneerden : dinsdag om de veertien dagen, namiddag met kaartspel, in het parochiecentrum

-K.V.L.V. : elke maandagavond, in de winter: turnen in het parochiecentrum : in de zomer elke maandag: fietsen.

Landelijke gilde: de derde zondag van augustus “Kermisaktiviteiten in ons dorp.

V. Gemeentelijke info:

Gemeentehuis : Helen-Bosstraat 43 011/78.91.30

Openingsuren:

Maandag tot en met Vrijdag van 9.00 tot 12.00 u
+ maandag van 18.00 tot 19.30 u

+ woensdag van 13.30 tot 15.30 u

Politie : 011/78.91.40

Politiezone Linter-landen-Zoutleeuw

openingsuren : zie gemeentehuis

O.C.M.W .: Grote Steenweg 284 Drieslinter 011/88.86.60

Open : alle werkdagen van 9.00 tot 11.30 u

Bibliotheek Grote Steenweg 66 Neerlinter 011/78.10.77
Open: Dinsd, Dond., Vrijdag van 18.00 tot 20 u

Woensdag 15.00 tot 17.00

Zaterdag van 10.00 tot 12.00

Ombudsman : zie gemeentehuis 011/ 78.91.33

Postkantoor : St.Truidense Stw 158 011/78.23.40

open van 9.00 tot 12.30 en van 14.00 tot 16.00 u

maandag van 9.00 tot 19.00 u

Wit-Geel kruis : Gr.Stw.251 Drieslinter 011/78.16.45

Ambulance en Brandweer: 100

Wat we moeten doen ?

Wat wij moeten doen, zei de politieker, dat is: dringend aan een nieuw woonbeleid werken en de arbeid herverdelen,
en opvang verzorgen voor kinderen en bejaarden!

Wat we moeten doen, zei de socioloog, dat is vooral: de oorzaken van onrecht en leed in de maatschappij achterhalen,
meer aandacht besteden aan de wonden dan aan het pleisters plakken!

Wat we moeten doen, zei de psycholoog, dat is dus dit: we moeten eerst en vooral
onze verborgen angsten en schuldgevoelens ontmaskeren!

Wat we moeten doen, zei de theoloog, dat is: God niet langer boven ons zoeken, maar midden tussen ons in!

Wat we moeten doen, zei de revolutionair, dat is: het volk bevrijden en voor altijd mondig maken!
Wat we moeten doen, zei er toen zo maar iemand:

we moeten beginnen!

Hij begon, uit zichzelf, voor een ander.

En met die ander, wéér voor een ander.

En toen werd alles anders!

naar Jan Van Opbergen

 

Rechtover de kerk en het gemeentehuis, treffen we het "Hof ten Steen" aan. Vanaf de XIVde eeuw beheerst deze zware burcht
met zijn indrukwekkende afmetingen, de ganse omgeving. In 1290 schonk Hertog Jan de heerlijkheid Orsmaal aan Jan van Meldert.
De edelen van Meldert, tevens de Heren van Woluwe St.Lambert, kunnen worden beschouwd als stichters

van het "Hof ten Steen ". Deze burcht speelde een
belangrijke rol in onze nationale geschiedenis.

Op 2 December 1789 werd er een wapenstilstand ondertekend tussen kolonel Vandermeersch ( aanvoerder van de patriotten
in de Brabantse omwenteling) en kolonel de Biou, vertegenwoordiger van de Oostenrijkse keizer.
Op 11 Augustus 1868 woedde een hevige brand, die het hof, eigendom van de familie Lowet, bijna volledig in de as legde.
Momenteel is er nog slecht een gedeelte van één van de vier monumentale hoektorens en een gedeelte van de originele toegangspoort
met het oorspronkelijke wentelwiel, bewaard gebleven. Deze burcht was vroeger omgeven met slotgrachten en enkel te bereiken
via een ophaalbrug. Zij is thans mooi gerestaureerd en fungeert als een gerenomeerde feestzaal.
Het is een parel aan het culturele erfgoed van Orsmaal.